Lokakuun edari: hallopedeja ja SYL:n liittokokousasiaa

Edustajiston kokous 26.10.2016

Edustajisto kokoontui jälleen 26.10. Paavo Koli -salin uumeniin, ja VB:ltä saatiin jälleen täysi viiden hengen edustus paikalle, Bosan edustajaa unohtamatta. Paikalla VB:ltä olivat Joel Oranen, Volmari Ojanen, Janne Vikman, Outi Lehtonen ja Rasmus Rannikko. Esityslistalla olivat muun muassa Tampereen yliopiston hallituksen opiskelijajäsenten valinta, Tampere3 -prosessin tilannekatsaus sekä edustajiston jäsenen, Bosan Olli Ruotsalaisen esille tuoma muutosehdotus liittyen vaaliliittojen väliseen mahdollisuuteen käyttää oman vaalirenkaan edustajia varajäseninään, mikäli edustajistoon ei saada täyttä edustusta.

Kokous polkaistiin käyntiin nykyisten yliopiston hallituksen opiskelijajäsenten, Eetu Kreivin ja Anne Soinsaaren esittäytymisellä, jossa he myös avasivat pestinsä kuvaa ja vaatimuksia suurelle yleisölle. Hallitus kokoustaa noin 8 kertaa vuodessa ja sen keskeisimpänä tehtävänä on päättää yliopiston toiminnan keskeisistä tavoitteista sekä suurimmista talouteen ja henkilövalintoihin liittyvistä kysymyksistä.

Yliopiston hallituksenkin toiminnassa tapetilla on tietysti Tampere3 -prosessi, josta tulee ensi vuoden suurin keskustelunaihe. Ensi vuonna fokus onkin tulevan yliopiston strategian ja rahoitusmallin rakentamisessa, joiden muodostumisessa opiskelijajäsenillä on iso rooli.

Yliopiston hallituksen opiskelijajäseneltä edellytetään näkemyksellisyyttä ja asiantuntijuutta. Tältä vaaditaan laajaa osaamista koulutuspolitiikan saralla sekä omaa näkemystä koulutuksen ja yliopiston kehittämisestä, tulee olla ”rohkea ammattikehtaaja” ja uskaltaa vaikuttaa. Opiskelijajäsenen on hyvä olla motivoitunut, ahkera ja sitoutunut tehtäviin, sillä homma on ajoittain melko aikaa vievää. Pestissä täytyy olla luotettava ja muiden kanssa toimeentuleva henkilö.

Opiskelijaedustajan paikkaan olivat ehdolla boomin oma poika Eero Kiiski sekä Ville Tynkkynen, Taru Smolander, Milka Hanhela ja Ville Hämäläinen. Ehdokkaille esitettiin asiaan kuuluen tiukkoja kysymyksiä mm. siitä miksi haluaa kyseiseen pestiin ja mitä näkemyksiä tällä on tulevien muutosten suhteen.

Eero kertoi haluavansa hallitukseen Tampere3 -prosessin myötä tulevan rakennemuutoksen suuren merkityksen vuoksi, onhan se koko maan mittakaavassa merkittävä muutos. Hän näkee yliopistohallituksen olevan kuin ”suppilon kärki”, joka vie eteenpäin koko yliopistoyhteisön etua.

Muita ehdokkaiden esille nostamia asioita olivat muun muassa halu vaikuttaa säätiömuodon kolmikantaisuuteen – ajatuksena siis, että pyritään takaamaan opiskelijoiden valta ja yliopistodemokratian säilyminen. Yliopiston edun pitkällä aikavälillä nähtiin olevan myös yksi merkittävimmistä asioista.

Keskeisimmiksi tavoitteiksi Tampere3-hankkeessa nähtiin ehdokkaiden keskuudessa yliopistodemokratia ja monitieteisyyteen pyrkinen, jotta alanvaihtajien määrä pienenee ja saadaan monitieteisiä mutta relevantteja tutkintoja. Myös opiskelijoiden äänen esiin saantia korostettiin: käytännössä opiskelijat voisivat olla mukana päätöksiä valmistelevissa työryhmissä.

Kiiski totesi, ettei Tampere3 ole pelkästään hallinnollinen uudistus: opiskelijademokratia on tärkeää, mutta suurimpana antina on yliopiston kehittäminen kansainväliseen suuntaan. Sidosryhmiä on tärkeä hyödyntää: säätiömuodon myötä tulee omistajaksi laaja-alainen sijoittajajoukko, joilla on takanaan yliopistosta kiinnostuneita yrityksiä ja yhdistyksiä.

Mitkä asiat sitten vaativat uuden yliopiston huomioita? Haastateltavien ajatuksina tuli esille esimerkiksi seuraavat pointit: rakennekeskustelu vahvaksi, taloushaasteisiin vastaaminen, pääomitettujen rahojen ja voittojen käyttäminen keskipitkällä aikavälillä, SOTE ja maakuntauudistuksen tuomat muutokset sekä kansainvälisten opiskelijoiden lukukausimaksut.

Opiskelijaedustajan roolissa suhteessa opiskelijoihin nähtiin tärkeänä jatkaa samalla mallilla: avointa, tiedottavaa, nostettiin esille myös sähköisten välineiden merkitys kommunikoinnissa näiden välillä. Keskeisimmiksi lainsäädännöllisiksi tekijöiksi nähtiin AMK-yhteistyö, YO:n ja AMK:n välinen raja sekä AMK- ja YO-lakien väliset selkeät erot. Toisaalta ei nähty, miksi tämä duaalimalli ei toimisi. Rahoitusmallin oikeudenmukaisuus nähtiin asiaksi, johon tulee kiinnittää huomiota.

Boomin Kiiski nosti esiin kolme keskeistä asiaa: duaalimalli, koulutuksen järjestäjään liittyvät kysymykset (sivuaineopintoja voi tehdä muualla, mutta tärkeät aineopinnot tulisi saada opiskella omassa yliopistoissa) ja nykyisestä terveydenhuoltomallista poistuminen Tamkin mukaan tulon aiheuttamien muutosten vuoksi.

Myös ehdokkaiden luotettavuutta ja kykyä toimia sidosryhmien kanssa mitattiin. Kaikilla ehdokkailla oli meriittejä taustallaan, ja ”ammattikehtaajan rooli” oltiin omaksuttu vahvasti. Hallitus esitti yliopiston hallitukseen Kiiskiä ja Smolanderia, mutta edustajan tehneen esityksen vuoksi asia vietiin vielä viralliseen äänestykseen, jossa kuitenkin hallituksen esityksen pohjalta valitut Kiiski ja Smolander tulivat valituksi. Onnea Eerolle! Tamyn edustajaksi SYL ry:n liittokokoukseen valittiin Vapaaboomareista Outi ja Volmari, 10 muun edustajan lisäksi.

Tampere3-prosessin keskeisimpiä ajankohtaisia vaiheita oli esittelemässä Tamyn hallituksen Mikko Lampo. Viimeisein kokous oli 7.10., jossa hallitus tapasi Tampereen kaupungin edustajia ja keskusteli T3-prosessista ja sen tavoitteista sekä kaupungin roolista projektissa. Uuden korkeakoulun perustaminen tavoitteena on edelleen 1.1.2018. Tampereen kaupunki katsotaan tervetulleeksi perustajaksi. Säätiön perustajatahoja koordinoivat teknologiateollisuus ja Tampereen kaupunki ja säätiön perustamiskirjan allekirjoituspäivämäärä siirretty ajankohtaan 2.12. Hallitus päättää 4.11. antaako rehtorille ja yliopiston hallituksen pj:lle valtuudet allekirjoittaa Tampere3-säätiön perustamiskirjan.

Yliopiston tulevasta nimestä on käyty paljon keskustelua ja sen merkitys on nostanut paljon keskustelua myös julkisuudessa. Toiset katsovat nimikeskustelun saaneen liian paljon palstatilaa, kun taas toiset ovat sitä mieltä, että nimen merkitys on uuden yliopiston ja yliopistolaisten identiteetin kannalta merkittävässä asemassa ja siten siitä pitääkin keskustella.

Tampere3 tulee olla monialainen, demokraattinen ja yhteisöllinen projekti. Aviisissa on koottu kaikki Tampere3-aiheeseen liittyvät jutut aviisi.fi/category/tampere-3.

 

Rasmus Rannikko
edustajiston jäsen

 

Eero Kiiski todettiin hyväksi toveriksi ja tuli vaituksi Tampereen yliopiston hallitukseen opiskelijaedustajaksi.

Eero Kiiski todettiin hyväksi toveriksi ja tuli valituksi Tampereen yliopiston hallitukseen opiskelijaedustajaksi.

 

Jaa Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Leave a Comment

Bot check * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.